Παροχή δωρεάς υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε Πανεπιστημιακά & Αντικαρκινικά Νοσοκομεία - Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής
στο Πρόγραμμα δωρεάς υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Συλλόγου "Άλμα Ζωής"

Παροχή δωρεάς υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία

Στόχος Δράσης - Αναγκαιότητα Υλοποίησης

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα Πανεπιστημιακά και Αντικαρκινικά νοσοκομεία της Ελλάδας και έχοντας σαν στόχο την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών, ανακοινώνει την προκήρυξη δωρεάς για τη κάλυψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε παθολογανατομικά εργαστήρια, ακτινολογικά τμήματα, κέντρα μαστού, ογκολογικές και ακτινοθεραπευτικές κλινικές σε Πανεπιστημιακά και Αντικαρκινικά Νοσοκομεία της Ελλάδας.
Το διαθέσιμο ποσό των δωρεών προκύπτει από τα καθαρά έσοδα του Συμβολικού Αγώνα Δρόμου και Περιπάτου Greece Race for the Cure® 2018 και ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ, κατανεμημένο σε δωρεές έως 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά Νοσοκομείο.

Συμμετέχοντες -Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δωρεές θα δοθούν για την κάλυψη αναγκών παθολογοανατομικών εργαστηρίων, κέντρων μαστού, ακτινολογικών τμημάτων, ογκολογικών και ακτινοθεραπευτικών κλινικών των Πανεπιστημιακών και αντικαρκινικών Νοσοκομείων της Ελλάδας.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής:

 • Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ασθενών
 • Η κάλυψη ελλειμμάτων εξοπλισμού σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, κέντρα μαστού, ακτινολογικά τμήματα, ογκολογικές και ακτινοθεραπευτικές κλινικές που εξυπηρετούν ασθενείς με καρκίνο μαστού
 • Το αίτημα να προέρχεται από πανεπιστημιακό ή αντικαρκινικό νοσοκομείο
 • Γίνεται δεκτό ένα αίτημα ανά νοσοκομείο
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 4 Φεβρουαρίου 2019 έως 15 Μαρτίου 2019

Διαδικασία αξιολόγησης – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 1. Η επιτροπή αξιολόγησης των αιτημάτων αποτελείται από το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», την επιστημονική υπεύθυνη και την Κοινωνική Λειτουργό του Συλλόγου. Τα μέλη της επιτροπής δεν εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία.
  Μετά την έκδοση της προκήρυξης η χρονική διάρκεια για την κατάθεση των αιτήσεων είναι από 4 Φεβρουαρίου 2019 έως 15 Μαρτίου 2019
 2. Μετά την καταληκτική ημερομηνία, η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τις υποψηφιότητες με τήρηση των αρχών διαφάνειας, περιγράφοντας τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση και η τελική επιλογή. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες που κατατεθούν, δε θεωρηθούν αρκετά ισχυρές για την απονομή δωρεάς, θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων.
  Στην περίπτωση που και μετά το τέλος της παράτασης, δεν κατατεθεί υποψηφιότητα που θα κριθεί κατάλληλη για δωρεά, θα ανακοινωθεί εκ νέου προκήρυξη για συμμετοχή αιτήσεων και από άλλα δημόσια νοσοκομεία.
  Αν οι υποψηφιότητες από τα λοιπά δημόσια νοσοκομεία, δεν κριθούν κατάλληλες, το ποσό θα διατεθεί σε έτερο πρόγραμμα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» για τη στήριξη ασθενών με καρκίνο του μαστού.
  Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της δωρεάς γίνεται μέσω των μέσων επικοινωνίας με το «Άλμα Ζωής», είτε με όποιο άλλο τρόπο αποφασίσει η ειδική επιτροπή.
 3. Οι κλινικές, τμήματα, εργαστήρια οι οποίες θα λάβουν δωρεά θα ανακοινωθούν στο site του Συλλόγου (www.almazois.gr ), στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ θα γίνει προώθηση στα ΜΜΕ.
 4. Τα νοσοκομεία που θα λάβουν δωρεά, θα ενημερωθούν γραπτώς.
 5. Τέλος, οι Κλινικές, Τμήματα, Εργαστήρια που θα λάβουν τη δωρεά, αποδέχονται να αναφέρουν την δωρεά του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής με σταθερή πλακέτα τοποθετημένη σε εμφανές, για το κοινό σημείο, στο χώρο της κλινικής/εργαστηρίου/τμήματος.

Η διαδικασία για τη δωρεά του υλικοτεχνικού εξοπλισμού θα εκτελεστεί από το «Άλμα Ζωής» .