Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο του μαστού

Για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις/ παροχές/ δικαιώματα που παρέχει το κράτος, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των διευκολύνσεων – παροχών που ακολουθούν, είναι να έχει εκδοθεί για την ενδιαφερόμενη απόφαση αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω (πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται ποσοστό 50%, όπου ειδικά αναγράφεται).

Ποιος δίνει το ποσοστό αναπηρίας;

Το ποσοστό αναπηρίας το δίνει η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa).

Η επιτροπή δίνει σε όλες τις ασθενείς με καρκίνου μαστού ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω;

To ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενη ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής, που λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά τις παραμέτρους κάθε περίπτωσης, όπως π.χ. το είδος του χειρουργείου, αν έχει γίνει χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, ή άλλες θεραπείες, αν η ασθένεια είναι πρωτογενής ή υπάρχει μετάσταση, κλπ. Για ενημέρωση σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, βλ. το υπ’ αριθμ. 4591/27-12-2017 ΦΕΚ τεύχος Β’ όπου εκεί περιγράφονται οι χειρουργικές παθήσεις του μαστού και διακρίνονται σε τρία (3) επίπεδα.

Αν η επιτροπή δεν μου δώσει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ενώ κρίνω ότι το δικαιούμαι, τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση κατά της απόφασης της επιτροπής και να περάσετε από Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Η υποβολή της ένστασης πρέπει να γίνει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που σας κοινοποιήθηκε η Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη.
Αν και η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν δώσει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πρέπει να περιμένετε για ένα εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορείτε να υποβάλλετε νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Να σημειωθεί ότι κατά της Γνωμάτευσης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (ΒΥΕ), η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην οποία θα παραπονείται για την ορθότητα της κρίσης της ΒΥΕ. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι 60 ημέρες (ή 90 ημέρες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό). Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης στον ενδιαφερόμενο ή από τότε που αυτός αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για το περιεχόμενό της.

Το ποσοστό αναπηρίας είναι ισόβιο;

Όχι. Η γνωμάτευση της επιτροπής που θα σας δοθεί ορίζει μαζί με το ποσοστό αναπηρίας σας και τη χρονική διάρκεια αυτού. Η διάρκεια μπορεί να είναι από μερικούς μήνες, μέχρι και επ’ αόριστον. Πάντως, βάσει του ως άνω ΦΕΚ, είθισται να δίδεται ένα Χ ποσοστό αναπηρίας για τα πρώτα δύο έτη της ασθένειας και εν συνεχεία αυτό να ανανεώνεται για τα επόμενα έτη, συνήθως όμως μειωμένο ποσοστό εν συγκρίσει με το αρχικά δοθέν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το ποσοστό αναπηρίας, ισχύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον καρκίνο του μαστού. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, καταργούνται αυτόματα τα δικαιώματα. Έχετε όμως το δικαίωμα, να εξεταστείτε εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, για ανανέωση του ποσοστού αναπηρίας σας.

Δικαίωμα αίτησης για ποσοστό αναπηρίας, έχει κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού που διαμένει στην Ελλάδα;

Η αιτούσα μπορεί να είναι Ελληνίδα πολίτης ή υπήκοος τρίτων χωρών που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

Παράβολο:

Για κάθε περίπτωση εξέτασης από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. το ποσό των σαράντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (46,14€).
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 5β του Ν. 3863/2010, ως ισχύει σήμερα, οι άποροι ανασφάλιστοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση Α3/25132/2016 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (Β` 908) και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. του ν. 3607/2007 (Α` 245), απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου ύψους σαράντα έξι και δεκατέσσερα (46,14) ευρώ για την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α..

Δικαιώματα γυναικών με καρκίνο μαστού μετά την έκδοση ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω

 

Επίδομα βαριάς αναπηρίας:

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση του είναι ο Ο.Π.Ε.ΚΑ.(Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων& Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Κατάθεση αιτήσεων:

Για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, η αίτηση για το επίδομα κατατίθεται στο κέντρο κοινότητας του δήμου που υπάγεται η κάθε ενδιαφερόμενη. Στις υπόλοιπες περιοχές η αίτηση κατατίθεται στα ΚΕΠΑ. https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/pilotiki-diadikasia/

Δικαιούχοι:

Το δικαιούνται όσες έχουν ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ 67% και άνω και εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες της κείμενης νομοθεσίας :

 • Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγό τους που βρίσκεται εν ζωή), οι οποίες δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.
 • Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
 • Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους, μικρότερη ή ίση του επιδόματος της βαριάς Αναπηρίας.
 • Ανασφάλιστες.
 • Ανασφάλιστες υπερήλικες του Ο.Γ.Α..
 • Άμεσα ασφαλισμένες που δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

Εξαιρούνται:

Όσες άμεσα ασφαλισμένες δεν δικαιούνται συνταξιοδότηση, λόγω οφειλών τους προς το ασφαλιστικό τους ταμείο.
Προσοχή! Δεν δικαιούνται επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ οι άμεσα ασφαλισμένες που εργάζονται.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

 • Η αιτούσα να είναι:
  α) Ελληνίδα πολίτης ή
  β) να έχει Ελληνική υπηκοότητα ή να είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
  γ) υπήκοος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) ή
  δ) υπήκοος των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ. Α΄) Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή
  ε) αναγνωρισμένος πρόσφυγας που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, και το καθεστώς παραμονής της στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄) – (οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα») ή
  στ) πολίτης τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» ή
  ζ) πολίτης τρίτης χώρας δικαιούχος καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ο υπήκοος αυτός θα πρέπει να προσκομίζει «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας») ή
  η) πολίτης τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν. 4251/2014 (ο πολίτης αυτός θα πρέπει να προσκομίζει «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους»).
 • Η αιτούσα να μη λαμβάνει οικονομική βοήθεια – επίδομα για την αναπηρία της από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται.
 • Η αιτούσα αν είναι ανασφάλιστη ή έμμεσα ασφαλισμένη, να μην εμπίπτει σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Αναπηρία.
 • Η αιτούσα να μην περιθάλπεται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικός ασθενής ή τρόφιμος σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
 • Η αιτούσα να μην απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Τι ποσό καταβάλλεται:

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται στα 313 ευρώ μηνιαίως.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Από 01-01-2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η αρμοδιότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία. Μέχρι τις 31-12-2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλονταν από τους Δήμους (άρ. 1 της ΥΑ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018 (ΦΕΚ Β΄ 5855/2018), με τίτλο:  «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία κλπ στον ΟΠΕΚΑ» σε συνδυασμό με το άρ. 4 περίπτ. ε΄ υποπερίπτ. γγ΄ του Ν. 4520/2018, με τίτλο: «Μετεξέλιξη του Ο.Γ.Α. σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»).
 • Σύμφωνα με το άρ. 3 της ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1189/15-05-2013), με τίτλο: «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες», οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία (1) φορά το χρόνο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος, να προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία, θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.
 • Σύμφωνα με το άρ. 13 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/02.07.2015) με τίτλο: «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησηςή/ και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..
 • Θεσμικό πλαίσιο: το ν.δ. 57/1973, ο Ν. 162/1973, το άρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236), η με αριθμ. Γ4Β/Φ.32/οικ.3298/1988  ΚΥΑ (ΦΕΚ 39Β΄), η με αριθμ. Γ4α/φ. 225/Οικ. 2206/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 559Β΄), η με αριθμ. Γ4α/Φ225/οικ.161/1989 KYA (ΦΕΚ 108Β΄), η με αριθμ. 2070235/7915/0022/1989 KYA (ΦΕΚ 700Β΄), η με αριθμ. Γ4β/φ32/οικ. 591/1989 KYA (ΦΕΚ 174Β΄), η με αριθμ. Π4γ/Φ225/οικ. 2866/1995 KYA (ΦΕΚ 629Β΄), η με αριθμ. Π4γ/Φ421/Φ422/Φ221/οικ. 6286/1997 KYA (ΦΕΚ 997Β΄), η με αριθμ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ 1189Β΄), η με αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 931Β΄), η με αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3483/24-12-2014).

Επίδομα απόλυτης αναπηρίας (συμπαράστασης ετέρου προσώπου)

Προσαυξάνει το ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας.
Χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνο εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ κρίνουν ότι τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Σκοπός των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση των συνταξιούχων με σοβαρά προβλήματα υγείας, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομα με τόσο επιβαρυμένη υγεία, ώστε να χρειάζονται συνεχώς τη συμπαράσταση ετέρου προσώπου, συμπαράσταση η οποία είναι συχνά επ’ αμοιβή ή όταν δεν είναι συνεπάγεται την αδυναμία του ετέρου προσώπου (συνήθως συζύγου) να εργασθεί κι επομένως να συμβάλλει στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
  Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας σε συνταξιούχους ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%, εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση ετέρου προσώπου (άρ. 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981). Η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι ανώτερη του 20πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 50%.
 • Το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρ. 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των ανωτέρω διατάξεων ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μη συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων και των επιδομάτων τέκνων, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη (άρ. 60 του Ν. 3518/2006). Προκειμένου για συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στη μεγαλύτερη καταβαλλόμενη σύνταξη.

Αναπηρική σύνταξη:

Δικαιούχοι:

Όλες όσες είναι εργαζόμενες με ελάχιστο αριθμό ενσήμων 4.500 ή όπως αλλιώς ορίζει ο ασφαλιστικός φορέας κάθε εργαζόμενης, ανεξάρτητα του αν είναι Ελληνίδες ή αλλοδαποί.
Με ποσοστό αναπηρίας 80% δίνεται πλήρης αναπηρική σύνταξη. Με ποσοστό 67% – 79.99% δίνεται το 75% της αναπηρικής σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας 50% – 66,99% δίνεται το 50% της σύνταξης.

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη και παράταση αυτών (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς τους):

Παρέχεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν ΑΜΚΑ, ανεξάρτητα του αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ) ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016).

 

Όλες οι ασφαλισμένες γυναίκες με καρκίνο μαστού, ανεξάρτητα του ποσοστού αναπηρίας, δικαιούνται από το ασφαλιστικό τους ταμείο:

i) Παροχή ποσοστού για αγορά περούκας
ii) Παροχή ποσοστού για 1 πρόθεση μαστού και 2 ειδικούς στηθόδεσμους κάθε έτος, που συνταγογραφείται και συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του γιατρού.
iii) Φυσικοθεραπείες
iv) Δωρεάν αποκλειστική νοσηλεύτρια για τις άμεσα ασφαλισμένες και με ποσοστό συμμετοχής για τις έμμεσα ασφαλισμένες, με πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού.

Οι ανασφάλιστες γυναίκες η όσες έχουν Ταμείο Πρόνοιας, δεν δικαιούνται τα παραπάνω, πλην της φυσικοθεραπείας που συνταγογραφείται και μπορούν να την κάνουν σε δημόσιο νοσοκομείο.

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις

Σύμφωνα με το άρ. 13 του Ν. 4452/2017, με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», Ελληνίδες ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως ηλικίας:

α) δικαιούνται να εγγραφούν χωρίς τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων: στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και

β) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, όσες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ και εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου.
Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ:

Το δικαιούνται όσες έχουν ΑΜΚΑ και είναι άνεργες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Οργανισμού (πχ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, κλπ.).

Φορολογικά Προνόμια / Φοροαπαλλαγές:

Η φορολογούμενη με καρκίνο του μαστού έχει αυξημένο ποσό αφορολόγητου εισοδήματος. Το ποσό αυτό καθορίζεται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών κάθε χρόνο.
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας έχει αναπηρία άνω του 80%, η έκπτωση φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρ. 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2)
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
[άρ. 7 παρ. 2 του Ν. 4223/2013, με τίτλο: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» και σχετικές οι ΠΟΛ. 1122/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.]

Δικαιούχοι:

Όλες όσες υποβάλλουν φορολογική δήλωση (ανεξάρτητα του αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή αλλοδαποί).

Νομιμοποίηση αυθαιρέτου:

Προβλέπονται μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άρ. 103 του Ν. 4495/2017).

Δικαιούχοι:

Α) Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρ. 97 (ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης κατεδάφισης) καταβάλλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Β) Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρ. 97 (ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης κατεδάφισης) της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

 • Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Μέριμνα για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία:

Δικαιούχοι (άρ. 1, N. 2643/1998) :

Α) Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Β) Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού.

 • Εξαιρούνται: τα άτομα που θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας.
 • Αποκλείονται από την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός:
  α) όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α.,
  β) όσοι αποκαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 1487/1950 (ΦΕΚ 179 Α`),
  γ) όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα,
  δ) όσοι πήραν μέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974.

Παροχή για τα ως άνω πρόσωπα:

Ι) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα ως άνω πρόσωπα σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις.
ΙΙ) Οι φορείς του δημόσιου τομέα με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα ως άνω προστατευόμενα πρόσωπα σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ΙΙΙ) Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρ. 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα

Εργασιακά δικαιώματα Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα:

I. Δημόσιος Τομέας:

A) Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας (άρ. 54 του Υπαλληλικού Κώδικα – Ν. 3528/2007):

i) Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντληση τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας.
ii) Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών της προηγούμενης παραγράφου.

 • Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Ειδικότερα, με την ΥΑ Υ1///2001 (ΥΑ Υ1/Γ.Π/οικ.16884 ΦΕΚ Β 1386 2001) δίδεται ορισμός της έννοιας των δυσίατων νοσημάτων και ορίζονται ως οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, που προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Τα δυσίατα νοσήματα κατά σύστημα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων είναι και τα νεοπλάσματα στα οποία συγκαταλέγεται και ο καρκίνος του μαστού.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας (άρ. 55 του Υ.Κ.):

 • Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρ. 54, που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο.
 • Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
 • Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψη της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.

Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας (άρ. 56 του Υ.Κ.):

 • Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθενείας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.
 • Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως.
 • Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.
 • Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή εάν κρίνει τη γνωμάτευση της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να ζητήσει με ένσταση του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή, όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου ή εγκρίνει λιγότερο από το ήμισυ της αναρρωτικής άδειας. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.
 • Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο υπάλληλος για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. αυτού.
 • Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.
 • Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανωτάτου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας, οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενα στο άρ. 153. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για απόλυση τους, εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.
 • Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει Προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρ. 166. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει Προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.
 • Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί, δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια.
 • Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή. Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.
 • Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.
 • Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για μη χορήγηση εν όλω ή εν μέρει άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπαλλήλου, εφόσον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγηση της διαπιστώνεται βαρεία αμέλεια ή δόλος του υπαλλήλου.
 • Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ’ οίκον ασθένειας των υπαλλήλων διατηρούνται σε ισχύ.

Άδειες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

Οι διατάξεις των άρ. 54 έως 56 του Υπαλληλικού Κώδικα για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών εφαρμόζονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (βλ. άρ. 4 παρ. 5, Ν. 2839/2000 και άρ. 12 παρ. 6 και 7, Ν. 3230/2004, με τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό).

B) Δικαίωμα ειδικής άδειας (άρ. 50 παρ. 2 & 4 του Υ.Κ.):

i) Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα νοσήματα του προηγούμενου εδαφίου.
ii) Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

Γ) Μειωμένο ωράριο (άρ. 16 παρ. 4 & 5 του ν. 2527/1997):

i) Προβλέπεται μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
ii) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς-τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Επίσης, το άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) προβλέπει τα εξής:

Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα (άρ. 53 – παρ. 2 Υ.Κ.).

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.
 • Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2.
 • Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστημα.
 • Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

II. Ιδιωτικός Τομέας:

Αποχή υπαλλήλου από της εργασίας, οφειλομένη σε βραχεία σχετικώς διαρκείας ασθένεια, προσηκόντως αποδεδειγμένη ή προκειμένου περί γυναίκας ευρισκόμενη σε λοχεία, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού (άρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920, όπως αυτό ισχύει μετά από την τροποποίηση με το Ν. 4558/1930).

Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα:

 • ένα (1) μήνα για υπαλλήλους υπηρετούντες μέχρι τέσσερα (4) έτη,
 • τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους υπηρετούντες πλέον των τεσσάρων (4) ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα (10) ετών,
 • τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους υπηρετούντες πλέον των δέκα (10) ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα πέντε (15) ετών και
  – έξι (6) μήνας για τους υπηρετούντες επί χρόνο ανώτερο των δέκα πέντε (15) ετών.

 

 

Δελτίο μετακίνησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Δωρεάν αστικές μετακινήσεις (λεωφορεία, τρόλεϋ, ηλεκτρικός, μετρό, τραμ, προαστιακός) – Έκπτωση 50% στις μετακινήσεις με ΚΤΕΛ και ΟΣΕ:

Α) Στα άτομα με αναπηρίες παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ
(άρ. 1 της Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ12α/Φ.11/ΓΠ 46292/1320/ 2018 με τίτλο: «Χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2018» – ΦΕΚ Β’ 3933/10.09.2018).

Το δικαιούνται όσοι είναι:

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
 • υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Β) Στα άτομα με αναπηρία παρέχεται επίσης το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης εφόσον διαμένουν μόνιμα

α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε),

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το δικαιούνται όσοι είναι:

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
  υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
 • υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω.

Απαραίτητη Προϋπόθεση:

Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

 

Διαβάστε περισσότερα 

 

 • Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.
 • Οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, έχουν το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ με την προσωποποιημένη ATH-ENA card.
 • Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του π.δ/τος 611/1977 (Α΄ 198), του άρ. 166 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρ. 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρ. 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρ. 1 του ν. 4331/2015), στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.
 • Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

Έκπτωση στο λογαριασμό της ΔΕΗ (ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο):

 

Δικαιούχοι:

Ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, ανεξάρτητα του αν είναι Ελληνίδες ή αλλοδαπές, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία κατανάλωσης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο site https://www.idika.gr/kot/Home/Contact.

Οι κατηγορίες δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ):

 

Α) Κατηγορία ΚΟΤ Ά: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Β) Κατηγορία ΚΟΤ ΄Β: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη27.000 ευρώ
 • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
 • Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh για άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

ii. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
iii. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με νεότερη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους και καταργήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96) με την οποία θεσπίστηκε το ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων.
 • Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υποβάλλονται στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (www.idika.gr), καθώς όπως σημειώνεται στο σχετικό ΦΕΚ ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα δέχεται πλέον αιτήσεις.
 • Νέα αίτηση θα πρέπει να υποβάλουν ακόμη και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι τα διαστήματα που ανακοινώνει το Υπουργείο κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.
 • Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β΄ εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος.

 

 

Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους του Δημοσίου:

Τη δικαιούνται όλες οι γυναίκες ανεξάρτητα του αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές (ΦΕΚ 2173Β/2016).

Μείωση Δημοτικών Τελών:

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τα άτομα με αναπηρίες. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής (άρ. 13 του Ν. 4368/2016, με τίτλο: «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»).

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
 • Κάποιο δήμοι του Νομού Αττικής έχουν προχωρήσει σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% για δημότες τους με αναπηρία 67% και άνω. Οι δήμοι αυτοί είναι: Νέα Χαλκηδόνα, Χαλάνδρι, Ζωγράφου, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Άλιμος, Ηλιούπολη, Μελίσσια.

Τοποθετήσεις/ Μεταθέσεις οπλιτών – Μειωμένη στρατιωτική θητεία:

Α) Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπ’ όψιν κατ’ αρχήν τα υπηρεσιακά κριτήρια (όπως η ανάγκη κάλυψης των επιχειρησιακών/υπηρεσιακών αναγκών, η αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας, το επίπεδο των γραμματικών του γνώσεων κτλ) και εν συνεχεία λαμβάνονται υπ’ όψιν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως οι περιπτώσεις οπλιτών
α) με ένα τουλάχιστον τέκνο, σύζυγο, γονέα ή αδελφό με αναπηρία 67% και άνω καθώς και
β) που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (άρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4361/2016, με τίτλο: «Μεταθέσεις οπλιτών κ.λπ. θέματα ΥΠΕΘΑ/Αποθέματα πετρελαίου/ Ανακριβής εγγραφή στο Κτηματολόγιο»).

Β) Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (άρ. 7 του Ν. 3421/2005 με τίτλο: «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»), εφόσον το επιθυμούν:

i) εξάμηνης (6) διάρκειας: ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία.
ii) εννεάμηνης (9) διάρκειας: ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία.
Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.