Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο του μαστού

Για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις/παροχές/δικαιώματα που παρέχει το κράτος, στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των διευκολύνσεων/παροχών αυτών, είναι να έχει εκδοθεί για την ενδιαφερόμενη απόφαση αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω (πλην ορισμένων παροχών για τις οποίες απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω).

Ποιος δίνει το ποσοστό αναπηρίας;

Το ποσοστό αναπηρίας δίνεται από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa).

Η επιτροπή δίνει σε όλες τις ασθενείς με καρκίνου μαστού ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω;

To ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται για την κάθε εξεταζόμενη ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής, η οποία (ενν. Επιτροπή) λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά κάθε φορά τις παραμέτρους της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως π.χ. το είδος του χειρουργείου, αν έχει γίνει χημειοθεραπεία, ακτινοβολία ή άλλες θεραπείες, αν η ασθένεια είναι πρωτογενής ή υπάρχει μετάσταση κ.ά. Τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση προβλέπονται στο υπ’ αριθμ. 6282/29.12.2021 ΦΕΚ – τεύχος Β΄.

Αν η επιτροπή δεν μου δώσει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ενώ κρίνω ότι το δικαιούμαι, τι μπορώ να κάνω;

Στην περίπτωση αυτή, η ενδιαφερόμενη μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και να περάσει από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ). Η άσκηση της προσφυγής πρέπει να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που της κοινοποιήθηκε η Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας (άρθρο 29 της ΥΑ 84084,ΦΕΚ Β΄ 5074/2021). Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη.
Κατά της Γνωμάτευσης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (ΒΥΕ), η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη, η ενδιαφερόμενη μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία θα παραπονείται για την ορθότητα της κρίσης της ΒΥΕ. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι 60 ημέρες (ή 90 ημέρες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό). Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης στην ενδιαφερόμενη ή από τότε που εκείνη αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για το περιεχόμενό της.

Το ποσοστό αναπηρίας είναι ισόβιο;

Όχι. Η γνωμάτευση της επιτροπής που θα δοθεί ορίζει μαζί με το  ποσοστό αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια αυτού. Η διάρκεια μπορεί να είναι από μερικούς μήνες, μέχρι και επ’ αόριστον. Πάντως, βάσει του ως άνω ΦΕΚ, είθισται να δίδεται ένα Χ ποσοστό αναπηρίας για τα πρώτα δύο (2) έτη της ασθένειας και εν συνεχεία αυτό να ανανεώνεται για τα επόμενα έτη, συνήθως όμως μειωμένο εν συγκρίσει με το αρχικώς δοθέν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το ποσοστό αναπηρίας, ισχύουν τα δικαιώματα/παροχές που απορρέουν από αυτό. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, τα δικαιώματα καταργούνται αυτόματα. Η ενδιαφερόμενη έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να εξεταστεί εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, για ανανέωση του ποσοστού αναπηρίας της. Η νέα αυτή αίτηση δύναται να κατατεθεί τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της (προηγούμενης) γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (άρθρο 2 της ΥΑ 84084, ΦΕΚ Β΄ 5074/2021).

Δικαίωμα αίτησης για ποσοστό αναπηρίας, έχει κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού που διαμένει στην Ελλάδα;

Η αιτούσα μπορεί να είναι Ελληνίδα πολίτης ή υπήκοος τρίτων χωρών που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

Αίτηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Αναπηρίας:

Η αίτηση γίνεται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας με κωδικούς TaxisNet: https://epan.gov.gr/

Μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας κάθε γυναίκα μπορεί να:

 • υποβάλει αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (e-ΚΕΠΑ)
 • υποβάλει αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας
 • έχει πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία
 • ενημερώνεται αναφορικά με τις διαθέσιμες παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτών

Επίδομα από την Πρόνοια:

Δικαιούχα πρόσωπα:
Το δικαιούνται όσες έχουν ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. 67% και άνω και εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες της κείμενης νομοθεσίας:

 1. Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα
 2. Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:
  • • δεν ασκούν επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν και δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση από τον ασφαλιστικό φορέα τους, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού. Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄115) και του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α΄88) όριο οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές.
  • συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή / και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) ( άρθρο 13, ν.4331/2015 και άρθρο 34, ν.4430/2016 )
   •έχουν αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις, και με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 23, ν.4488/2017).
  • δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους.
 3. Συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων:
  Κατά γενικό κανόνα τα άτομα που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού και του είδους της σύνταξης τους, με εξαίρεση:

  • Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους ίση ή μικρότερη του επιδόματος βαριάς αναπηρίας (338 ευρώ σήμερα). Σε περίπτωση που λαμβάνουν μεγαλύτερη, ΔΕΝ δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας. Η ως άνω σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται στα εν λόγω τέκνα, αποκλειστικά για την αναπηρία τους και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ. σύνταξη ως άγαμη θυγατέρα ή ορφανική σύνταξη σε τέκνο που δεν έχει κριθεί ως ανάπηρο, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης και ως εκ τούτου για την θεμελίωση του δικαιώματός του δεν λήφθηκε υπόψη η αναπηρία του.
  • Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν παροχή ως ανασφάλιστοι υπερήλικες από τον ΟΠΕΚΑ.
 4. Τα άτομα με αναπηρία που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.

Προσοχή! Δεν δικαιούνται επίδομα αναπηρίας από την Πρόνοια οι άμεσα ασφαλισμένες που εργάζονται.

Προϋποθέσεις χορήγησης:

 1. Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία (π.χ. οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, οικονομική ενίσχυση παραπληγικών–τετραπληγικών, οικονομική ενίσχυση για αιματολογικά νοσήματα κτλ.).
 2. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται, 337,26€ μηνιαίως.
 3. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Κατηγορίες Δικαιούχων:

 1. Έλληνες Πολίτες
 2. Υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
 3. Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α΄ 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
 4. Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125).
 5. Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε..
  ε. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
 6. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
 7. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο.

Τι ποσό καταβάλλεται:

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται στα 338 ευρώ μηνιαίως.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Από 01.01.2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η αρμοδιότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία. Μέχρι τις 31.12.2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλονταν από τους Δήμους (άρθ. 1 της ΥΑ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018 (ΦΕΚ Β΄ 5855/2018), με τίτλο: «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία κλπ. στον ΟΠΕΚΑ», σε συνδυασμό με το άρθ. 4 περίπτ. ε΄ υποπερίπτ. γγ΄ του Ν. 4520/2018, με τίτλο: «Μετεξέλιξη του Ο.Γ.Α. σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»).
 • Σύμφωνα με το άρθ. 3 της ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1189/15.05.2013),με τίτλο: «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες», οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία (1) φορά το χρόνο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος, να προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία, θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.
 • Σύμφωνα με το άρθ. 13 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/02.07.2015) με τίτλο: «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/ και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..
 • Θεσμικό πλαίσιο: το ν.δ. 57/1973, ο Ν. 162/1973, το άρθ. 22 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236), η με αριθμ. Γ4Β/Φ.32/οικ.3298/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 39Β΄), η με αριθμ. Γ4α/φ. 225/Οικ. 2206/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 559Β΄), η με αριθμ. Γ4α/Φ225/οικ.161/1989 KYA (ΦΕΚ 108Β΄), η με αριθμ. 2070235/7915/0022/1989 KYA (ΦΕΚ 700Β΄), η με αριθμ. Γ4β/φ32/οικ. 591/1989 KYA (ΦΕΚ 174Β΄), η με αριθμ. Π4γ/Φ225/οικ. 2866/1995 KYA (ΦΕΚ 629Β΄), η με αριθμ. Π4γ/Φ421/Φ422/Φ221/οικ. 6286/1997 KYA (ΦΕΚ 997Β΄), η με αριθμ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ 1189Β΄), η με αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 931Β΄), η με αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3483/24-12-2014).

Επίδομα απόλυτης αναπηρίας (συμπαράστασης ετέρου προσώπου)

Προσαυξάνει το ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας.
Χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνο εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κρίνουν ότι τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Σκοπός των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση των συνταξιούχων με σοβαρά προβλήματα υγείας, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομα με τόσο επιβαρυμένη υγεία, ώστε να χρειάζονται συνεχώς τη συμπαράσταση ετέρου προσώπου, συμπαράσταση η οποία είναι συχνά επ’ αμοιβή ή όταν δεν είναι επ’ αμοιβή, συνεπάγεται την αδυναμία του ετέρου προσώπου (συνήθως συζύγου) να εργασθεί κι επομένως να συμβάλλει στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
  Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας σε συνταξιούχους ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%, εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση ετέρου προσώπου(άρθ. 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981). Η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι ανώτερη του 20πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 50%.
 • Το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρθ. 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των ανωτέρω διατάξεων ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μη συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων και των επιδομάτων τέκνων, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη (άρθ. 60 του Ν. 3518/2006). Προκειμένου για συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στη μεγαλύτερη καταβαλλόμενη σύνταξη.

Αναπηρική σύνταξη:

Δικαιούχοι:

Οι ασφαλισμένοι που συγκεντρώνουν τα ένσημα που ορίζει ο ασφαλιστικός τους φορέας έχουν δικαίωμα να λάβουν αναπηρική σύνταξη.
Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. (άρθ. 7 παρ. 4 του Ν. 4387/2016)

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη και παράταση αυτών (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς τους):

Παρέχεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν ΑΜΚΑ, ανεξαρτήτως του αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ) ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016).

 

Όλες οι ασφαλισμένες γυναίκες με καρκίνο μαστού, ανεξάρτητα του ποσοστού αναπηρίας, δικαιούνται από το ασφαλιστικό τους ταμείο:

 1. Παροχή ποσοστού για αγορά περούκας
 2. Παροχή ποσοστού για 1 πρόθεση μαστού και 2 ειδικούς στηθόδεσμους κάθε έτος, που συνταγογραφείται και συνοδεύεται από τη γνωμάτευση του γιατρού
 3. Φυσικοθεραπείες
 4. Δωρεάν αποκλειστική νοσηλεύτρια για τις άμεσα ασφαλισμένες και με ποσοστό συμμετοχής για τις έμμεσα ασφαλισμένες, με πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού.

Οι ανασφάλιστες γυναίκες ή όσες έχουν Ταμείο Πρόνοιας, δεν δικαιούνται τα παραπάνω, πλην της φυσικοθεραπείας που συνταγογραφείται και μπορούν να την κάνουν σε δημόσιο νοσοκομείο.

Για γυναίκες με ποσοστό αναπηρίας 80% προβλέπεται:

Μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου σε εργαστηριακές εξετάσεις, λόγω πιστοποιημένης αναπηρίας 80% και άνω από ΚΕ.Π.Α. – Περιορισμοί επαναληψιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

 

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (ΦΕΚ Β΄ 4898/01-11-2018), γίνεται διάκριση σε κατηγορίες ασφαλισμένων, με σκοπό – μεταξύ άλλων – τη διαφοροποίηση του ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου στις διαγνωστικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα το αρ. 6 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Αποφάσεως με τίτλο «ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» ορίζει ότι: «οι εργαστηριακές εξετάσεις διενεργούνται σε δημόσιες δομές και σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων». Επομένως, ο ασφαλισμένος έχει την ευχέρεια να επιλέξει να πραγματοποιήσει τις διαγνωστικές του εξετάσεις είτε σε δημόσιους φορείς είτε σε συμβεβλημένους ιδιώτες, τους οποίους θα αποζημιώσει στη συνέχεια ο ΕΟΠΥΥ. Στην παράγραφο 7 του ανωτέρω άρθρου, γίνεται λόγος για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι δικαιούνται περαιτέρω μείωση στη συμμετοχή τους, έως και μηδενική. Ειδικότερα, ορίζεται ότι: «Η συμμετοχή των ασφαλισμένων που λαμβάνουν το επίδομα ΕΚΑΣ είναι 5%. Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση». Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι ασφαλισμένοι με πιστοποιημένη αναπηρία 80% και άνω από ΚΕΠΑ έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τις εξετάσεις τους είτε σε συμβεβλημένο ιδιώτη είτε σε δημόσιο φορέα χωρίς καμία συμμετοχή.
Σε αυτό το σημείο, όμως, θα πρέπει να γίνει μια διάκριση ανάμεσα σε ιδιωτικές και σε δημόσιες δομές. Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να πάει σε δημόσιο φορέα, η συμμετοχή του είναι μηδενική ανεξάρτητα από τον αριθμό και τη συχνότητα που έχει υποβληθεί στην ίδια εξέταση. Απεναντίας, αν απευθυνθεί σε συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο, υπόκειται στους λεγόμενους «περιορισμούς επαναληψιμότητας». Άλλοις λόγοις, τίθενται συγκεκριμένα όρια συνταγογράφησης, τα οποία δεν είναι ενιαία αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού και τη φύση της εξέτασης και καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού (ΦΕΚ Β’ 1115/ 19 Απριλίου 2016). Τα όρια αυτά προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συνάρτησης χρόνου και ποσότητας, το πόσες φορές, δηλαδή, ο ίδιος ασφαλισμένος υποβλήθηκε στην ίδια εξέταση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ο ασφαλισμένος υπερβεί τους εν λόγω χρονικούς περιορισμούς, ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τα έξοδα της εξέτασής του σε ιδιώτες παρόχους. Στις περιπτώσεις αυτές, μάλιστα, είθισται να εμφανίζεται στο παραπεμπτικό του ιατρού η ένδειξη «Δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο». Επομένως ο ασφαλισμένος στην περίπτωση αυτή έχει δύο επιλογές, είτε να κάνει την εξέταση σε δημόσιο φορέα δωρεάν, χωρίς να πληρώσει συμμετοχή, είτε να απευθυνθεί σε ιδιώτη πάροχο, πληρώνοντας ούτως κανονικά την εξέταση στην πλήρη αξία της.

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις

Σύμφωνα με το άρθ.35 του Ν. 3794/2009, με τίτλο: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις», Ελληνίδες ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως ηλικίας:
δικαιούνται να εγγραφούν χωρίς τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων: στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά προτίμησης και σε περίπτωση ίδιας προτίμησης για το συγκεκριμένο τμήμα προηγούνται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία με βάση το έτος γέννησής τους. Αν ταυτίζεται και το έτος γέννησης εισάγονται ως υπεράριθμοι.

Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης της ΔΥΠΑ για ΑΜΕΑ:

Το δικαιούνται όσες έχουν ΑΜΚΑ και είναι άνεργες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Οργανισμού (πχ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, κλπ.).

Φορολογικά Προνόμια / Φοροαπαλλαγές:

 

 • Προβλέπεται μείωση φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του, στην περίπτωση αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία (άρθ. 17 περ. α΄ του Ν. 4172/2013).
 • Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) απαλλάσσονται από το φόρο (άρθ. 14 παρ. 2 περ. ε΄ του Ν. 4172/2013).
  1. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας έχει αναπηρία 80% και άνω, η έκπτωση φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις(άρθ. 7 παρ. 2 του Ν. 4223/2013):
   το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  2. το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθ. 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2).
  3. ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
 • Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό. Πλην, όμως, εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω (άρθ. 43Α παρ. 1 και 2 του Ν. 4172/2013).

Νομιμοποίηση αυθαιρέτου:

Προβλέπονται μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άρθ. 103 του Ν. 4495/2017, όπως διαμορφώθηκε με το άρθ. 123 του Ν. 4759/2020).

Δικαιούχοι:

 1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που φιλοξενούν περισσότερο από ένα έτος ή επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 καταβάλλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
 2. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που φιλοξενούν περισσότερο από ένα έτος ή επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Μέριμνα για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία:

Δικαιούχοι (άρ. 1, N. 2643/1998):

Α) Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Β) Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ως άνω νόμου.

 • Εξαιρούνται: τα άτομα που θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας.
 • Αποκλείονται από την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός:
  α) όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α.,
  β) όσοι αποκαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 1487/1950 (ΦΕΚ 179 Α΄),
  γ) όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα,
  δ) όσοι πήραν μέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974.

Παροχή για τα ως άνω πρόσωπα:

Ι)Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα ως άνω πρόσωπα σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις.
ΙΙ) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του Ν. 2643/1998, με την εξαίρεση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα ως άνω προστατευόμενα πρόσωπα σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ΙΙΙ) Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα σύμφωνα με το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα.

Εργασιακά δικαιώματα Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα:

I. Δημόσιος Τομέας:

A) Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας (άρ. 54 του Υπαλληλικού Κώδικα – Ν. 3528/2007):

i) Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας έξι (6) μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας.
ii) Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών της προηγούμενης παραγράφου.

 • Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Ειδικότερα, με την ΥΑ Υ1///2001 (ΥΑ Υ1/Γ.Π/οικ.16884, ΦΕΚ Β΄ 1386/2001), δίδεται ο ορισμός της έννοιας των δυσίατων νοσημάτων, τα οποία ορίζονται ως οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, που προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Τα νοσήματα αυτά θεωρούνται κατ’ αρχήν ιάσιμα ή θεραπεύσιμα προσδοκάται δε, ότι η καλή χρήση της διπλάσιας αναρρωτικής άδειας θα συντελέσει στην λειτουργική επανένταξη του δημοσίου υπαλλήλου, ότε και παύει να ισχύει το ευεργέτημα της παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας. Τα δυσίατα νοσήματα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων είναι και τα νεοπλάσματα στα οποία συγκαταλέγεται και ο καρκίνος του μαστού.

 

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας (άρ. 55 του Υ.Κ.):

 • Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων, που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο.
 • Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
 • • Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.

Β) Ειδικές άδειες και λοιπά δικαίωμα 

i)Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των τριάντα δύο (32) εργασίμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά (άρθ. 50 παρ. 2 του Υ.Κ.).

ii)Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 του άρθ. 50 του Υ.Κ. και έχουν ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά (άρθ. 50 παρ. 3 του Υ.Κ.).

Οι παραπάνω άδειες, ήτοι εκείνες του των παρ. 2 & 3 άρθ. 50 του Υ.Κ., χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3 του άρθ. 50 του Υ.Κ., υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές.

iii)Υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους, και ακολουθεί θεραπείες με χημικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία δικαιούνται ειδικής άδειας, η οποία καλύπτει την ημέρα της θεραπείας και την επόμενη αυτής. Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης περί πραγματοποίησης της θεραπείας και μετά από την εξάντληση των δικαιούμενων αδειών κατά περίπτωση των παραγράφων 2 και 3 του άρθ. 50 του Υ.Κ. (άρθ. 50 παρ. 10 του Ν. 3528/2007).

iv) Μειωμένο ωράριο (άρ. 16 παρ. 4 & 5 του ν. 2527/1997):

α) Προβλέπεται μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς-τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Επίσης, το άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) προβλέπει τα εξής:

Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Για το γονέα που έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία (1) ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα (άρθ. 53 – παρ. 2 του Υ.Κ.).

II. Ιδιωτικός Τομέας:

Αποχή υπαλλήλου από την εργασία του, οφειλομένη σε βραχεία σχετικώς διαρκείας ασθένεια, προσηκόντως αποδεδειγμένη, δεν θεωρείται ως λύση της συμβάσεως εκ μέρους αυτού (άρθ. 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920).
Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα:

Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα:

 • ένα (1) μήνα για υπαλλήλους υπηρετούντες μέχρι τέσσερα (4) έτη,
 • τρείς (3) μήνες για υπαλλήλους υπηρετούντες πλέον των τεσσάρων (4) ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα (10) ετών,
 • τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους υπηρετούντες πλέον των δέκα (10) ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα πέντε (15) ετών και
 • έξι(6) μήνας για τους υπηρετούντες επί χρόνο ανώτερο των δέκα πέντε (15) ετών.

 

 

Έκπτωση 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ – Δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας:

Α) Στα άτομα με αναπηρίες παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ(ΦΕΚ Β΄ 5805/2021,άρθ. 1 – παρ. 1).

Το δικαιούνται όσοι είναι:

 • ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
 • πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στο άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

Β) Στα άτομα με αναπηρία παρέχεται επίσης το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης εφόσον διαμένουν μόνιμα

 1. στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε),
 2. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
 3. και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους (ΦΕΚ Β΄ 5805/2021, άρθ. 1 – παρ. 2).

Το δικαιούνται όσοι είναι:

 • ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246), πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (Α’ 91),
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Διαβάστε περισσότερα 

 

 • Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης αυτό δύναται να ανανεωθεί. Για πληροφορίες: https://www.athenacard.gr/index.jsp
 • Το Δελτίο Μετακίνησης (Κάρτα ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ) για τους μόνιμους κατοίκους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) αναλαμβάνει την εκτύπωση και την διάθεση των «καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
 • Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας. Από την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.
 • Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.
 • Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ) αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του π.δ/τος 611/1977 (Α΄ 198), του άρθ. 166 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρθ. 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθ. 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθ. 1 του ν. 4331/2015), στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.
 • Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

Έκπτωση στο λογαριασμό Ρεύματος με ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΦΕΚ Β΄ 1403/2010): 

 

Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

27.000 ευρώ

  • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
  • Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh για άτομα με αναπηρία 67% και άνω.
  • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500€) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ. 5οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 2. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Τα όρια τετραμηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Β΄ είναι τα παρακάτω:

 

Σύνθεση νοικοκυριού

Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.400 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

1.600 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

1.700kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

1.800 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

1.900 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

2.000 kWh

  • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.
  • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του έτους, ηλεκτρονικά μέσω της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
  https://www.idika.gr/kot/Account/Login
 • Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη υπόχρεο ή το/τη σύζυγο του/της υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την έκπτωση να είναι στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της. Σε περίπτωση που η παροχή δεν αντιστοιχεί στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη σύζυγο του/της, πρέπει πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της και να αναγράφει τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του.
 • Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω προκύπτει από τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους του Δημοσίου(ΦΕΚ Β΄ 2666/2019 – άρθ. 3):

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι κάτωθι:

 • τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής.
 • οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
 • οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
 • οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).

Μείωση Δημοτικών Τελών:

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τα άτομα με αναπηρίες. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής (άρθ. 13 του Ν. 4368/2016, με τίτλο: «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»).

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 • Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.

Τοποθετήσεις/ Μεταθέσεις οπλιτών – Μειωμένη στρατιωτική θητεία:

 1. Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπ’ όψιν κατ’ αρχήν τα υπηρεσιακά κριτήρια (όπως η ανάγκη κάλυψης των επιχειρησιακών/υπηρεσιακών αναγκών, η αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας, το επίπεδο των γραμματικών του γνώσεων κτλ.) και εν συνεχεία λαμβάνονται υπ’ όψιν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως οι περιπτώσεις οπλιτών α) με ένα τουλάχιστον τέκνο, σύζυγο, γονέα ή αδελφό με αναπηρία 67% και άνω, β) που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και γ) οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω(άρθ. 3 παρ. 2 του Ν. 4361/2016, με τίτλο: «Τοποθετήσεις – τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις»).
 2. Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης(άρθ. 7 του Ν. 3421/2005 με τίτλο: «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»),εφόσον το επιθυμούν:
  1. εξάμηνης (6) διάρκειας: ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία καθώς και όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
  2. εννεάμηνης (9) διάρκειας: ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία.

Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.