Πρόσκληση Τακτικής και Καταστατικής Συνέλευσης

Γενική Συνέλευση μελών Συλλόγου "Άλμα Ζωής"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" σε εφαρμογή του Άρθρου 6 του ισχύοντος καταστατικού συγκαλεί σε ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη, που θα γίνει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Ηλέκτρα (Ερμού 5, Σύνταγμα) και ώρα 12:30 μμ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων, έτους 2016 και έγκριση αυτής
  2. Παρουσίαση, συζήτηση και υποβολή προς έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού του προηγούμενου έτους (2016) και του προϋπολογισμού του νέου έτους (2017)
  3. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική χρήση 2016, συζήτηση επ' αυτής, έγκρισή της και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  4. Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων για το έτος 2017, συζήτηση επ' αυτού και έγκρισή του
  5. Έγκριση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Komen Europe Network
  6. Τροποποίηση καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, μέχρι την ημερομηνία της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7γ του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 12 του ισχύοντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση στις 3 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο, στον ίδιο χώρο, με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης, 12:30μμ. Επισημαίνεται ότι για τη δεύτερη Γενική Συνέλευση, δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 12 του ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακώς εντάξει, είναι τα μέλη που έχουν καταβάλλει μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού. Η συνδρομή για το έτος 2017 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει στα 25€.

Η πρόταση της τροποποίησης του καταστατικού θα είναι διαθέσιμη από τις 22/11/2016 στη γραμματεία του Συλλόγου. Η πρόταση θα διατίθεται επίσης στο χώρο της Συνέλευσης την ίδια ημέρα της πραγματοποίησής της από τις 10:00 πμ.

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.