Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών δεν ξεχνάμε τα δικαιώματά μας!

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών, η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) το 2007 και αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου, διακηρύσσει δέκα τέσσερα (14) δικαιώματα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη.

Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προκειµένου να εµποδίσουν την εµφάνιση µίας ασθένειας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που αντιστοιχούν στις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους χωρίς διακρίσεις ως προς την οικονοµική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή το χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας σχετικά µε την κατάσταση της υγείας τους, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τις χρησιµοποιήσουν καθώς επίσης και σε κάθε πληροφορία που είναι διαθέσιµη κατόπιν έρευνας και τεχνολογικής καινοτοµίας.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγεία τους. Η πληροφόρηση πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπεία και διαδικασία συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε επιστηµονικά ερευνητικά προγράµµατα.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να επιλέγει ελεύθερα ανάµεσα στις διάφορες θεραπευτικές διαδικασίες και στους ειδικούς των υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα να παραµένουν εµπιστευτικά τα προσωπικά τους δεδοµένα συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που αφορούν στην κατάσταση της υγείας τους και στις σχετικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες καθώς επίσης και στην προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα των διαγνωστικών εξετάσεων, των επισκέψεων σε ειδικούς και των ιατρικών/ χειρουργικών πράξεων γενικά.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν την απαιτούµενη θεραπευτική αγωγή σε σύντοµο και προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Το δικαίωµα αυτό αφορά σε κάθε φάση της θεραπείας.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας τόσο ως προς την εξειδίκευση, όσο και ως προς την τήρηση συγκεκριµένων προδιαγραφών.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα να είναι απαλλαγµένοι από ζηµία που οφείλεται στη φτωχή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, σε λανθασµένες ιατρικές πράξεις και σφάλµατα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε υπηρεσίες και θεραπείες που να διατηρούν υψηλές προδιαγραφές στον τοµέα της ασφάλειας.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε καινοτόµες διαδικασίες συµπεριλαµβανοµένων των διαγνωστικών διαδικασιών σύµφωνα µε διεθνείς προδιαγραφές ανεξάρτητα από οικονοµικούς παράγοντες.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο τον πόνο και την ταλαιπωρία σε κάθε φάση της ασθένειάς του.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να λαµβάνει διαγνωστικές ή θεραπευτικές υπηρεσίες
προγραµµατισµένες ώστε να ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις προσωπικές του
ανάγκες.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να παραπονείται σε περίπτωση που έχει υποστεί ζηµία καθώς
και να λαµβάνει απάντηση ή άλλου είδους ανατροφοδότηση στα παράπονά του.

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να λαµβάνει ικανοποιητική αποζηµίωση εντός λογικού
χρονικού διαστήµατος σε περίπτωση που έχει υποστεί φυσική, ηθική ή ψυχολογική βλάβη
ως αποτέλεσµα κάποιας θεραπείας στα πλαίσια των υπηρεσιών υγείας.

Δείτε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών εδώ: front - back