Απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση "Άλμα Ζωής"

Aθήνα, 4 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 8 και 11 του νέου καταστατικού η Διοίκηση του Σωματείου με το δ.τ. «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα με την άνω επωνυμία, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της απολογιστικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Ηπείρου 11, στον 1ο όροφο, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
  2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός δράσης των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2018 έως 31/12/2018 (άρθρο 7 καταστατικού).
  3. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  4. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού από 01/01/2018 έως 31/12/2018 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  5. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2019 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού) και ισολογισμού (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).

Σημείωση:

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η απαρτία του ποσοστού 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ήτοι του άρθρου 9 του καταστατικού κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα στις 28 Μαρτίου 2019, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα έναρξης με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο (9) του καταστατικού.

Αντιπροσώπευση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου μέλους από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή και ειδικά για το σκοπό της παροχής ψήφου, είναι δυνατή κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού αρκεί το μέλος που θα εκπροσωπήσει, να το πράξει μόνο για ένα άλλο μέλος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 (παρ. 4) του καταστατικού, δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2018. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ..

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΧΑΗ