2014: Σχετικά με τις ΜΚΟ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» είναι μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 1988 και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των γυναικών με καρκίνο μαστού και των οικογενειών τους, ενημέρωσης για τις παροχές που δικαιούνται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προγράμματα οργανωμένης αλληλοβοήθειας και εκπαίδευσης εθελοντριών καθώς και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού Πανελλαδικά για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, παρατηρούμε μια γενικευμένη στοχοποίησή τους για κακόβουλη διαχείριση εσόδων. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό, αδικεί το έργο Οργανώσεων οι οποίες διαχειρίζονται με διαφάνεια τα έσοδά τους και αξιοποιούν κάθε πόρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη των στόχων ίδρυσής τους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» δεν χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους αλλά από ιδιωτικές χορηγίες, συνδρομές μελών και δωρεές.

Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» διενεργείται ετησίως από το 2010 διαχειριστικός έλεγχος από την εταιρεία ορκωτών λογιστών Deloitte για την πλήρη διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισής του. Βάσει των ελεγκτικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν δεν προέκυψαν ευρήματα για τα κονδύλια των εσόδων και εξόδων.