2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΛΛΟΚ

2η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της μη κυβερνητικής μη κερδοσκοπικής ένωσης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Συλλόγων και Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ- ΕΛΛΟΚ και τον διακριτικό ΕΛΛΟΚ

Που εδρεύει στην Αθήνα , Σανταρόζα 1, ΤΚ 10564, ΑΦΜ 997126744, ΔΥΟ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 154/30-06-2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 836 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/07/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της ΕΛΛΟΚ, καλούνται τα μέλη, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 4η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 ομ, σε αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Wyndham Grand Athens, που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός και συνοπτική παρουσίαση των δράσεων και του έργου του ΔΣ για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017
  2. Απολογισμός Οικονομικής χρήσης για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017
  3. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2017 έως 31/12/2017
  4. Έγκριση από τη ΓΣ του οικονομικού απολογισμού των πεπραγμένων του ΔΣ και των οικονομικών καταστάσεων , για το έτος 2017 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη για το παραπάνω χρονικό διάστημα
  5. Παρουσίαση του προγράμματος δράση της ΕΛΛΟΚ για το έτος 2018 και έγκρισή του από το σώμα της ΓΣ
  6. Παρουσίαση του οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 και έγκρισή του από το σώμα της ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας ΓΣ, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική ΓΣ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2017, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας , ειδικής για το σκοπό αυτό, πρόσκλησης.