Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017: Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 8, αλλά και 11 του νέου καταστατικού η Διοίκηση του Σωματείου με το δ.τ. «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα με την άνω επωνυμία, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της αρχαιρεσιακής τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Ηπείρου 11, στον 1ο όροφο, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
2. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε και 10 του καταστατικού).
3. Εκλογές για την ανάδειξη
α) νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και
β) νέας 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σημείωση:
Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η απαρτία του ποσοστού 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ήτοι του άρθρου 9 του καταστατικού κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα στις 5 Δεκεμβρίου 2017, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα έναρξης με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο (9) του καταστατικού.

Αντιπροσώπευση με επικυρωμένη την εξουσιοδότηση είναι επιτρεπτή κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού αρκεί το μέλος αυτό να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.

Ενημέρωση

Σύμφωνα με το άρθρο (11) του καταστατικού «Δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους (άρθρο 4 Α’ καταστατικού). Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ.».

Εκλογικό σύστημα έχει ορισθεί το πλειοψηφικό.