Τα στάδια του καρκίνου του μαστού και η σημασία τους

Τα στάδια του καρκίνου του μαστού καθορίζονται σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά TNM (American Joint Committee, 1992), κατά την οποία ο καρκίνος του μαστού σταδιοποιείται ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου (Τ), την προσβολή των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων (N) και την παρουσία ή όχι μεταστάσεων (Μ). Η σωστή σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού είναι εξαιρετικής σημασίας. Όχι μόνο επιτρέπει την ακριβή πρόγνωση αλλά επίσης, σε πολλές επιπτώσεις, η απόφαση για τη θεραπεία βασίζεται κατά πολύ στην ταξινόμηση κατά ΤΝΜ (Πίνακας 2). 

Τα στάδια του καρκίνου του μαστού κατά ΤΝΜ

Υπάρχουν τέσσερα στάδια καρκίνου του μαστού.

Στάδιο 0
Το Στάδιο 0 είναι ο καρκίνος in situ που εντοπίζεται στο σημείο προέλευσής του και δεν έχει αρχίσει να διηθεί τους γύρω ιστούς ή να διασπείρεται και περιλαμβάνει τα in situ λοβώδη καρκινώματα και τα in situ καρκινώματα των εκφορητικών πόρων του μαστού.

Στάδιο Ι
Στο Στάδιο Ι (Τ1ΝΟΜΟ) ο όγκος είναι μεγέθους 2cm ή μικρότερος και δεν υπάρχει ένδειξη διασποράς στους λεμφαδένες ή σε απομακρυσμένα σημεία.

Στάδιο ΙΙ Α
Το Στάδιο ΙΙ Α περιλαμβάνει τις κατηγορίες Τ0Ν1Μ0, όπου δεν υπάρχει ένδειξη πρωτοπαθούς όγκου αλλά διακρίνεται μετάσταση στους μασχαλιαίους λεμφαδένες, Τ2Ν0Μ0, με όγκο μεγαλύτερο από 2cm αλλά όχι μεγαλύτερο από 5cm και χωρίς διασπορά στους λεμφαδένες.

Στάδιο ΙΙ Β
Στο Στάδιο ΙΙ Β περιλαμβάνονται οι κατηγορίες Τ2Ν1Μ0, με όγκο 2-5cm και με θετικούς λεμφαδένες και Τ3Ν0Μ0, με όγκο μεγαλύτερο από 5cmχωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις.

Στάδιο ΙΙΙ Α
Το Στάδιο ΙΙΙ Α, στη συνέχεια, αποτελείται από τις κατηγορίες Τ0Ν2Μ0, Τ1Ν2Μ0, Τ2Ν2Μ0, Τ3Ν1Μ0 και Τ3Ν2Μ0, κατά τις οποίες ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 5cm και διακρίνεται προσβολή των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων που συμφύονται μεταξύ τους ή με άλλους ιστούς.

Στάδιο ΙΙΙ Β
Στο Στάδιο ΙΙΙ Β περιλαμβάνονται οι κατηγορίες Τ4 anyN M0 και anyT N3 Μ0, όπου υπάρχουν προσβεβλημένοι θωρακικοί λεμφαδένες και ο όγκος επεκτείνεται στο θωρακικό τοίχωμα ή προσβάλλει και εξελκώνει το δέρμα.

Στάδιο ΙV
Τέλος, το Στάδιο ΙV περιλαμβάνει κατηγορίες με οποιοδήποτε μέγεθος όγκου, με διασπορά στους λεμφαδένες, αλλά και με απομακρυσμένες μεταστάσεις ή προσβολή του δέρματος και του θωρακικού τοιχώματος πέρα από την περιοχή του μαστού.

Πηγή: American Joint Committee, «Σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού», Πάνω απ΄ όλα Γυναίκα, Οδηγός για τον Καρκίνο του Μαστού, Εκδόσεις Διόπτρα.