Θέσεις ΔΕΔΙΔΙΚΑ για την Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο

Υπόχρεος για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι ο έχων τη νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργός. Η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr, οπότε ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες μπορούν να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα:

α) Η πρώτη φάση της διαβούλευσης διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες. Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση και η παροχή δυνατότητας σχολιασμού σχετικά με το στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, οι εναλλακτικές επιλογές, το κόστος, τα οφέλη και οι διακινδυνεύσεις που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.

β) Η δεύτερη φάση διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες. Κατά τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης αναρτάται στο δικτυακό τόπο προσχέδιο των διατάξεων του νομοσχεδίου και παρέχεται η δυνατότητα κατ' άρθρον σχολιασμού. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει έτοιμο σχέδιο διατάξεων, η πρώτη φάση παραλείπτεται με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού και η δεύτερη φάση επιμηκύνεται κατά μια εβδομάδα. Η διαβούλευση μπορεί να διακοπεί, καθώς και να συντμηθεί ή να επιμηκυνθεί ο χρόνος της, με πρωτοβουλία του οικείου Υπουργού για επαρκώς τεκμηριωμένους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στην έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει τη ρύθμιση.

Με το υπό εξέταση σχέδιο νόμου καλούμαστε αιφνιδιαστικά μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των είκοσι ημερών να διαβουλευτούμε για ένα νομοσχέδιο που με λάβαρο τη διαφάνεια, επιχειρεί να ρυθμίσει συλλήβδην τη λειτουργία όλων των ενώσεων πολιτών παραβλέποντας επί μέρους χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών και μάλιστα σε μια περίοδο που η παρουσία και λειτουργία τέτοιων ομάδων λειτουργεί πολλές φορές συμπληρωματικά του απόντος κράτους προς ανακούφιση των πληττομένων πολιτών. Η σύντομη αυτή προθεσμία, τα ειδικότερα λογιστικά και νομικά θέματα που προβλέπουν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των ενδιαφερόμενων οργανώσεων συγκροτείται από εθελοντές πολίτες που αφιερώνουν τον ελάχιστο χρόνο πέραν των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων στην προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, καθιστούν την φερόμενη διαβούλευση ως επίφαση διαβούλευσης και μόνο.

Βεβαίως και σαφώς η ανάγκη θεσμοθέτησης ενός πλαισίου ελέγχου των κρατικών χρηματοδοτήσεων προς διάφορες ομάδες πολιτών μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Κάθε υγιής και ουσιαστικά μαχόμενος φορέας δεν αντιτίθεται στη διαφάνεια διότι αυτή - μεταξύ άλλων κοινών στοιχείων - τον χαρακτηρίζει. Από την ανάγνωση ωστόσο του νομοσχεδίου προκύπτουν αρκετά άλλα, όχι ήσσονος σημασίας, ζητήματα που επηρρεάζουν άμεσα την λειτουργία αν όχι την επιβίωση δεκάδων πολύτιμων οργανώσεων πολιτών που παράγουν κοινωνικό έργο. Η πρόβλεψη τήρησης διπλογραφικών στοιχείων και η ετήσια έκδοση πιστοποιητικού ελεγκτικού γραφείου μεταξύ των αναγκαίων στοιχείων και η ετήσια έκδοση πιστοποιητικού ελεγκτικού γραφείου μεταξύ των αναγκαίων στοιχείων για την εγγραφή και ανανέωση εγργαφής στο Ειδικό Μητρών ΚΟΠ, ως ένα απλό πρώτο παράδειγμα, αυξάνει σοβαρότατα το κόστος λειτουργίας εκάστου φορέα αποκλείοντας εξ αρχής δεκάδες ομάδες από την πιθανότητα κρατικής χρηματοδότησης ασχέτως του παραγόμενου έργου τους.

Την ευκαιρία εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους της πολιτείας για κατάρτιση πλαισίου διαφάνειας, ελέγχου και χρηματοδότησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ΑΣ ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΕΙ Η ΙΔΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, με βεβιασμένες και αναγκαστικά, εξαιτίας της έλλειψης χρόνου, λιγότερο ουσιαστικές και συγκροτημένες παρεμβάσεις και βελτιώσεις από εμάς τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τα όργανα θέσπισης ρυθμίσεων, με σκοπό πάντα την καλή νομοθέτηση, σύμφωνα με τον ίδιο ως άνω Ν. 4048/2012 οφείλουν να μεριμνούν για την οργάνωση και παρακολούθηση της κοινωνικής ή κάθε άλλου είδους διαβούλευσης, που κρίνεται ως αναγκαία, καθώς και την οργάνωση και παρακολούθηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατά το σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της ρύθμισης. Όσο σημαντική είναι η διαφάνεια και ο έλεγχος των χρηματοδοτήσεων εξίσου σημαντική είναι και διατήρηση και ενίσχυση, δια κρατικών χρηματοδοτήσεων, ενώσεων πολιτών που παράγουν ουσιαστικό κοινωνικό εθελοντικό έργο.

Λόγω της σοβαρότητας των ρυθμίσεων ΖΗΤΟΥΜΕ από τον κύριο Υπουργό Αργύρη Ντινόπουλο την επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης ώστε μέσα από την επιχειρούμενη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας των ΚΟΠ να προκύψουν εκείνες οι ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στις υγιείς εθελοντικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που παράγουν κοινωνικό έργο όχι μόνο να εξακολουθήσουν να το πράττουν αλλά και να ενισχυθούν από την Πολιτεία.

'Αρθρο 8 - υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο ΚΟΠ

Το θέμα των κρατικών χρηματοδοτήσεων σαφέστατα ενδιαφέρει. Η προσπάθεια επιβολής και τήρησης κανόνων διαφάνειας είναι σωστή. Ωστόσο ειδικά για τις ΚΟΠ του χώρου της υγείας δύο είναι τα δεδομένα:

Κατ'αρχήν στην παρούσα οικονομικό - κοινωνική κατάσταση, μεγάλος αριθμός αυτών προσφέρει σοβαρότατο έργο όχι μόνο υποστηρικτικό αλλά και σημαντικά συμπληρωματικό των κρατικών δομών υγείας οι οποίες εξαιτίας της κρίσης δυσλειτουργούν. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να προσμετρηθεί ώστε να διατηρηθούν στο μέγιστο βαθμό όσες παράγουν αυτό το έργο.

Κατά δεύτερον, ακριβώς διότι τα μέλη είναι πρόσωπα που χρήζουν υποστήριξης και βοήθειας (οι σύλλογοι καλούνται διαρκώς να βοηθήσουν και όχι να βοηθηθούν οι ίδιοι), τα οικονομικά δεδομένα των περισοτέρων συλλόγων είναι ασθενή και για το λόγο αυτό σαφώς χρειάζονται την ενίσχυση της πολιτείας στην οποία επιστρέφουν πολλαπλάσιο όφελος όχι μόνο σε ανθρωπιστικό επίπεδο αλλά και σε στενά οικονομικό - για παράδειγμα το κόστος που δαπανά η πολιτεία για τις εκατοντάδες ή και χιλιάδες χημειοθεραπείες που τελικά δεν θα γίνουν ποτέ εξαιτίας της συστηματικής ενημέρωσης του πληθυσμού αναφορικά με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού που εδώ και χρόνια υλοποιείται από το 'Αλμα Ζωής είναι προσμετρήσιμο.

Το προτεινόμενο άρθρο θέτει δύο προϋποθέσεις για την εγγραφή στο ΚΟΠ - την τηρήση διπλογραφικών βιβλίων και την έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, δηλαδή ορκωτού ελεγκτή. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις συνεπάγονται σοβαρότατα δαπανήματα σε ετήσια βάση που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του μέσου συλλόγου αν όχι της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών. Βέβαιαμ το προτεινόμενο άρθρο σε μια μάλλον λογική ισοσταθμική αυξάνει το όριο των απαλλασσόμενων εκδηλώσεων από το ΦΠΑ και το φόρο από τις δύο σε τέσσερις αλλά ούτε και αυτό είναι λογικό - και τούτο διότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα μπορούν να οργανωθούν και να παράξουν εισοδήματα τέσσερις εκδηλώσεις ετησίως σε τέτοιες συνθήκες οικονομικής κρίσης, είναι εκτός λογικής να υποβάλλονται οι σύλλογοι στον τεράστιο κόπο οργάνωσης εκδηλώσεως (και στο αντίστοιχο άγχος του οικονομικού αποτελέσματός τους) μόνο και μόνο για να πληρώνονται οι ανωτέρω προβλεπόμενες δαπάνες.

Αντ' αυτών προτείνουμε:

Όσον αφορά το είδος των λογιστικών βιβλίων: Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (δηλαδή βιβλίων β' κατηγορίας με υποχρέωση τήρης λογαριασμού ταμείου και μερίδων όλων των τραπεζικών λογαριασμών είτε καταθετικών είτε δανειακών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο έλεγχος ροής του χρήματος χωρίς να διαφοροποιείται το κόστος σε βάρος των Συλλόγων. Όσον αφορά το ετήσιο πιστοποιητικό, μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία  του Ν. 2190/1920, δηλαδή ως ένα ποσό επιχορήγησης, ο έλεγχος να γίνεται και το πιστοποιητικό να εκδίδεται απόλογιστές μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κατόχους αφείας Α ή και Β τάξης, ενώ πάνω από το ως άνω ποσό να παρέχεται η δυνατότητα στις ΚΟΠ αν επιθυμούν να προσκομίζουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό ή σε αντίθετη περίπτωση να υποβάλουν αίτημα στη φορολογική αρχή για τη διενέργεια ελέγχου. Στην τελευταία περίπτωση ο έλεγχος να διενεργείται κατά προτεραιότητα ώστε να έχει ολοκληρωθεί πριν την λήψη της επιχορήγησης.

Με την πρόταση αυτή και ο έλεγχος θα γίνεται και το κόστος δεν θα μεταβληθεί. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η συμμετοχή στην προτεινόνμενη Επιτροπή για τις απευθείας επιχορηγήσεις και ενός διαχειριστή εγγεγραμμένης στο μητρώο ΚΟΠ με ετήσια ανανεούμενη θητεία. Προτείνουμε η θητεία να μην είναι ανανεούμενη αλλά κάθε χρόνο να διαφοροποιείται το πρόσωπο και η έδρα του Συλλόγου. Το τελευταίο κυρίως ώστε να εκπροσωπούνται ισότιμα με της πρωτεύουσας και οι περιφερειακές ΚΟΠ.

'Αρθρο 10 Εθελοντική Απασχόλιση

Η καταγραφή των εθελοντών είναι στη σωστή κατεύθυνση - εφαρμόζεται σε χώρες με προηγμένη αντίληψη στο χώρο της εθελοντικής προσφοράς - στη Σουηδία όλες οι οργανώσεις οποιασδήποτε φύσεως είναι υποχρεωμένες να καταχωρούν τους εθελοντές τους στο ειδικό βιβλίο, το οποίο έπειτα θεωρείται από την Εφορία. Μάλιστα, ακριβώς επειδή ο εθελοντισμός αναγνωρίζεται παντού ως ένα ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό, θα πρέπει να γίνει και κάποια πρόβλεψη "πιστοποίησης" εθελοντών με θετικές συνέπειες, με βάση στοιχεία που κάθε είδος οργάνωσης θα οριοθετήσει ξεχωριστά (π.χ. στοιχείο εθελοντή σε ΚΟΠ στο χώρο της υγείας είναι η κοινωνική ενσυναίσθηση) αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ευκαιριακά εδώ και τώρα με το εν λόγω νομοσχέδιο.

Η προτεινόμενη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη των δαπανών για ατύχημα ή αθένεια που τελεί συνάφεια με την εθελοντική του απασχόληση είναι επιπλέον επιβάρυνση για τους Συλλόγου όπου όλοι κατά κύριο λόγο απασχολούνται εθελοντικά - άλλωστε ο εθελοντής είτε είναι ασφαλισμένος οπότε δεν τίθεται θέμα είτε είναι ανασφάλιστος (όπως οι φοιτητές) ή ασφαλισμένος μεν αλλά χωρίς δικαίωμα νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία (ΚΥΑ Αρ. Υ4α/ΓΠ/ΟΙΚ. 48985/36).

Συμπληρωματικά, ακόμα με την ορθά προτεινόμενη άνευ ανταλλάγματος παροχή υπηρεσίας των δικηγόρων να συμπληρωθεί "όπου απαιτείται γραμμάτιο είσπραξης δικηγορικών συλλόγων να εκδίδεται μηδενικό".

Μάθετε περισσότερα για το έργο της ΔΕΔΙΔΙΚΑ και τη συμμετοχή του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "'Αλμα Ζωής" που συμμετέχουμε εδώ.