Εποπτική συνάντηση εθελοντριών

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Εποπτική συνάντηση
εθελοντριών την οποία οργάνωσε η Κοινωνική Λειτουργός κ. Ελένη Λέκα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εθελόντριες οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον εφοδιασμό των 30 συνεργαζόμενων Νοσοκομείων,με έντυπο υλικό του Συλλόγου.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 16 εθελόντριες, ενώ συνολικά συμμετέχουν στη
δράση 18 εθελόντριες.

Συζητήθηκαν τα κύρια θέματα που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση και
λειτουργία της δράσης, ενώ δόθηκαν διευκρινίσεις και επεξηγήσεις για την
πληρέστερη ενημέρωση των εθελοντριών. Επίσης, ορίστηκαν εκ νέου, οι
υπεύθυνες εθελόντριες ανα νοσοκομείο, με στόχο την αξιοποίηση νέων
εθελοντριών και τον καλύτερο καταμερισμό της δουλειάς. Κατά την διάρκεια
της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα οριοθέτησης του ρόλου της εθελόντριας,
θέματα αρχών και αξιών του Συλλόγου, καθώς και θέματα επικοινωνίας και
διαχείρισης συναισθημάτων.

Το κλίμα της συνάντησης ήταν ζεστό, φιλικό και όλες οι εθελόντριες είχαν
την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις, προτάσεις και συναισθήματα. Ιδιαίτερα
θετικά σχόλια αναφέρθηκαν για την κ.Ντόρα Δουμάν,σχετικά με τον ρόλο της
ως υπεύθυνη των εθελοντριών.

Τέλος συζητήθηκε και αποφασίστηκε το θέμα της διοργάνωσης ενός
επανεκπαιδευτικού σεμιναρίου για τις εθελόντριες, οι οποίες το έχουν
ανάγκη και το περιμένουν με χαρά.