Απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση «Άλμα Ζωής»

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 8 και 11 του νέου καταστατικού η Διοίκηση του Σωματείου με το δ.τ. «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα με την άνω επωνυμία, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της απολογιστικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 διαδικτυακά με τρόπο που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας στο πεδίο «Τα Νέα μας», οπότε θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
  2. Διοικητικός απολογισμός δράσεων των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2019 έως 31/12/2019 (άρθρο 7 καταστατικού).
  3. Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός από 01/01/2019 έως 31/12/2019 (άρθρο 7 καταστατικού).
  4. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  5. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού από 01/01/2019 έως 31/12/2019 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  6. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
  7. Προγραμματισμός Δράσεων 2020.
  8. Προϋπολογισμός για το έτος 2020 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού)
  9. Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων 2020.
  10. Έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2020 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού).

Σημείωση:
Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η απαρτία του ποσοστού 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ήτοι του άρθρου 9 του καταστατικού κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα στις 14 Ιουλίου 2020, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα έναρξης με τη συμμετοχή οσωνδήποτε μελών του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο (9) του καταστατικού.

Αντιπροσώπευση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου μέλους από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr και ειδικά για το σκοπό της παροχής ψήφου, είναι δυνατή κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού αρκεί το μέλος που θα εκπροσωπήσει, να το πράξει μόνο για ένα άλλο μέλος. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, παρακαλούμε να μας την αποστείλετε το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ, μέσω email στο breastca@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 (παρ. 4) του καταστατικού, δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2019. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ., αλλά για τη συμμετοχή σας απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης της συνδρομής μέσω email στο breastca@otenet.gr το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΧΑΗ