Πρόσκληση της Αρχαιρεσιακής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» | 2024

Αθήνα, 13/02/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 της Αρχαιρεσιακής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία “Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής” και με τον διακριτικό τίτλο “Άλμα Ζωής”

που εδρεύει στην Αθήνα, Ηπείρου 11, ΤΚ: 10433, ΑΦΜ:090283298, ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9/1988 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 26282. Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ καλούνται τα μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Αρχαιρεσιακής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στην Αθήνα επί της οδού Ηπείρου, αρ. 11 (ΤΚ: 10433), στον 2ο όροφο, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
 2. Διοικητικός απολογισμός δράσης των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (άρθ. 7 καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 3. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 4. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (άρθρο 7 καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 5. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2023 έως 31/12/2023.
 6. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης του 2024 και έγκρισή του.
 7. Οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2024 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 8. Έγκριση αγοράς T-shirts για το Greece Race for the Cure® 2024.
 9. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε και 10 του καταστατικού).
 10. Εκλογές για την ανάδειξη α) νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και β) νέας 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σημείωση:

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η απαρτία του ποσοστού 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ήτοι του άρθρου 9 του καταστατικού κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη
εβδομάδα στις 26 Μαρτίου 2024, την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του Σωματείου και χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Αντιπροσώπευση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου μέλους από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr και ειδικά για το σκοπό της παροχής ψήφου, είναι δυνατή κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού αρκεί το μέλος που θα εκπροσωπήσει, να το πράξει μόνο για ένα άλλο μέλος. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, παρακαλούμε να μας την αποστείλετε το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ, μέσω email στο breastca@otenet.gr .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 (παρ. 4) του καταστατικού, δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2023. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ, αλλά για τη συμμετοχή σας απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης της συνδρομής μέσω email στο breastca@otenet.gr το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ.

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να εκλεγούν στα όργανά του οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους στο χρονικό
διάστημα που ξεκινάει είκοσι (20) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες (άρθρο 11 καταστατικού) έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. Μαζί με το e-mail δήλωσης υποψηφιοτήτων, θα πρέπει να υποβληθούν και τα εξής δικαιολογητικά κάθε υποψήφιας:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που μπορεί να αναπληρώσει κατά το νόμο αυτήν.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Σύντομο βιογραφικό μέχρι διακόσες (200) λέξεις και φωτογραφία ταυτότητας.

Εκλογικό σύστημα έχει ορισθεί το πλειοψηφικό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος
Παρασκευή Μιχαλοπούλου

Η Γ. Γραμματέας
Ίρις- Ειρήνη Αργύρη