Πλάτη των layouts

Όλα τα layouts έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν στο κείμενο της σελίδας με 4 διαφορετικά πλάτη: narrow, normal, wide και full. Τα πλάτη αυτά φαίνονται παρακάτω, όπου το ίδιο ακριβώς content παρουσιάζεται σε συνδυασμό με το καθένα από αυτά. Αναφερόμενοι στο πλάτος ενός layout εδώ εννοούμε το max-width του και όχι κάποιο σταθερό πλάτος - στην πιο μικρή δηλαδή διάσταση οθόνης, όλα αυτά τα πλάτη θα πρέπει να έχουν συρρικνωθεί στην ίδια απεικόνιση.

Quod idem cum vestri faciant, non satis magnam tribuunt inventoribus gratiam.
Quod idem cum vestri faciant, non satis magnam tribuunt inventoribus gratiam.
Quod idem cum vestri faciant, non satis magnam tribuunt inventoribus gratiam.
Quod idem cum vestri faciant, non satis magnam tribuunt inventoribus gratiam.

Unknown layout: «single_column_text»