Οι διατάξεις, τα layouts

Τα layouts είναι μικρά κομμάτια περιεχομένου που το καθένα είναι αφοσιωμένο σε μία και μόνο λειτουργία και απεικόνιση. Κάθε layout καταλαμβάνει μια νοητή γραμμή (row) περιεχομένου. Σε αυτή την περιοχή μπορεί κανείς να δει παραδείγματα από όλα τα διαθέσιμα layouts.